Papildoma elektroninės apsaugos paslaugų teikimo sąlyga Nr.1

redakcija, galiojanti nuo 2018-09-01 naujiems klientams, nuo 2018-11-01 - esamiems klientams

1. Papildomos sąvokos ir jų aiškinimas
1.1 Įranga – signalizacijos sistema ir (arba) gaisrinė, ir (arba) vaizdo stebėjimo, ir (arba) kita (-os) sistema (-os) ir (arba) ryšio priemonė, kurių (-ios) specifikacijos nurodomos Sutarties specialiojoje dalyje.
1.2 Įrangos vertė – Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta Įrangos vertė, įskaitant PVM.
1.3. Elektroninės apsaugos paslaugos – elektroninės apsaugos, stebėsenos, vaizdo stebėjimo, pavojaus mygtuko ir kitos apsaugos paslaugos, kurioms teikti naudojama atitinkama apsaugos techninė bei programinė įranga.

 

2. Susitarimo dalykas
2.1. Atsižvelgiant į tai, kad Elektroninės apsaugos paslaugų teikimas galimas tik naudojant tam skirtą įrangą, tai suprasdamos ir pripažindamos, pagal šią papildomą Elektroninės apsaugos paslaugų teikimo sąlygą (toliau – Papildoma sąlyga Nr.1) Užsakovas ir Vykdytojas susitaria, kad Elektroninės apsaugos paslaugos teikimo laikotarpiu Vykdytojas suteikia Įrangą Užsakovui naudotis.
2.2. Vykdytojas pareiškia ir Užsakovas tai pripažįsta, kad Įranga nuosavybės teise priklauso Vykdytojui.
 
3. Įrangos suteikimas Užsakovui ir jos įrengimas
3.1. Vykdytojas perduoda Užsakovui Įrangą ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos, jei yra įvykdytos šios sąlygos:
(i) Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta, kad ši Papildoma sąlyga Nr.1 yra sudėtinė Sutarties dalis (Sutarties priedas);
(ii) Užsakovas sumokėjo ir Vykdytojas gavo vienkartinį įjungimo arba Sutarties administravimo mokestį, jeigu toks mokestis nurodytas Sutarties specialiojoje dalyje, pagal joje nustatytas sąlygas.
3.2. Jei Užsakovui perduodama Įranga Objekte yra įrengiama Vykdytojo, įrengimo darbai atliekami kartu su Įrangos perdavimu, laikantis šios Papildomos sąlygos Nr.1 punkte 3.1 nustatytų terminų ir sąlygų. Vykdytojui negalint laiku užbaigti Įrangos įrengimo darbų ne dėl Vykdytojo kaltės (neužbaigti Objekte statybos darbai, Užsakovas nesudaro tinkamų sąlygų ir pan.), Įrangos įrengimo darbų užbaigimas ir perdavimas Užsakovui atitinkamai atidedamas tokį laiko tarpą, kiek Vykdytojas negalėjo vykdyti darbų, tačiau visais atvejais ne ilgiau kaip 30 (trisdešimčiai) kalendorinių dienų.

 

4. Įrengimo darbų rezultato ir Įrangos perdavimas
4.1. Įranga Užsakovui perduodama:
(i) Užsakovui (jo įgaliotam asmeniui) pasirašant Įrangos pristatymo dokumente (važtaraštyje) arba Užsakovui pasirašius Sutartį, jei Įranga perduodama Užsakovui be įrengimo darbų;
(ii) Vykdytojui ir Užsakovui (jų įgaliotiems asmenims) pasirašant Įrangos ir atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktą, jei Įranga yra perduodama kartu su įrengimo darbais, kuriuos atliko Vykdytojas.
4.2. Užsakovas pasirašydamas:
(i) Įrangos pristatymo dokumente (važtaraštyje)/Sutartyje patvirtina, kad Vykdytojas perdavė, o Užsakovas priėmė dokumente nurodytą Įrangą;
(ii) Įrangos ir atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktą patvirtina, kad Vykdytojas tinkamai įrengė (Įranga veikia ir galima naudotis Elektroninės apsaugos paslaugomis) ir perdavė, o Užsakovas priėmė Įrangos įrengimo darbų rezultatą ir perdavimo - priėmimo akte nurodytą Įrangą.
4.3. Įrangos atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Užsakovui nuo Įrangos perdavimo Užsakovui momento, o tuo atveju, kai pažeisdamas sutartus savo įsipareigojimus Užsakovas atsisako priimti Įrangą, Įrangos atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Užsakovui nuo to momento, kai jis atsisakė priimti Įrangą, taip pažeisdamas savo įsipareigojimus.

 

5. Įrangos naudojimas
5.1. Užsakovas savo sąskaita ir lėšomis užtikrina tinkamą Įrangos veikimą visą Elektroninės apsaugos paslaugų teikimo laikotarpį, priešingu atveju bet kokios neigiamos pasekmės ir rizika tenka Užsakovui. Įrangos veikimo užtikrinimas apima ir įrangos eksploatacinių dalių, pvz., tokių, kaip akumuliatorius, keitimą.
5.2. Užsakovui be Vykdytojo rašytinio sutikimo draudžiama disponuoti Įranga, taip pat bet kokiu būdu Įrangą perdirbti ar atlikti jos pagerinimo darbus, išskyrus kai siekiama Įrangą apsaugoti ar išsaugoti nuo visiško ar dalinio jos sunaikinimo.
5.3. Jei Užsakovas pablogina Įrangą, jis privalo Vykdytojui visiškai atlyginti Įrangos remonto (vertės, funkcionalumo atstatymo) išlaidas, taip pat dėl to patirtus kitus nuostolius. Įrangos pabloginimu laikomas bet koks Įrangos vertės ir (arba) jos funkcionalumo sumažėjimas, nesąlygotas normalaus nusidėvėjimo, taip pat bet kokie kiti Įrangos trūkumai, neaptarti Sutartyje, Įrangos pristatymo dokumentuose arba Įrangos ir atliktų darbų perdavimo - priėmimo akte Įrangos perdavimo metu.
5.4. Jei Užsakovas praranda ar sunaikina Įrangą (Įranga laikoma sunaikinta, taip pat tuo atveju, jei Įrangos remonto išlaidos viršija 75% visos įrangos vertės), jis privalo, Vykdytojui pareikalavus, sumokėti Vykdytojui Specialiojoje dalyje nurodytą prarastos (sunaikintos) visos Įrangos vertės dydžio sumą, taip pat atlyginti kitus dėl to Vykdytojo patirtus nuostolius. Apie Įrangos praradimą ar sunaikinimą Vykdytojas turi būti informuotas per 1 (vieną) darbo dieną po tokio įvykio.
5.5. Užsakovas, prieš parduodamas ar kitaip perleisdamas Objektą, kuriame įrengta Įranga, trečiajam asmeniui, ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas iki tokio sandorio sudarymo, apie tai informuoja Vykdytoją ir grąžina Įrangą arba sudaro sąlygas Vykdytojui Įrangą išmontuoti.
5.6. Įrangą Užsakovas gali perkelti iš vieno Objekto į kitą savarankiškai, įvykdžius šias sąlygas:
(i) prieš 3 (tris) darbo dienas Užsakovas atvyko į bet kurį Vykdytojo klientų aptarnavimo padalinį, informavo apie ketinimą perkelti Įrangą ir pasirašė Sutarties pakeitimą dėl Įrangos perkėlimo į kitą Objektą;
(ii) Objektas, į kurį yra perkeliama Įranga, yra Lietuvos Respublikos teritorijoje, mieste ar rajone, kur Vykdytojas tiesiogiai ar per subrangovus teikia elektroninės apsaugos paslaugas. Jei Objektas, į kurį ketinama perkelti Įrangą, į šią teritoriją nepatenka, Sutartis yra nutraukiama. Nutraukiant Sutartį yra taikomos šios Papildomos sąlygos Nr.1 punkto 6.2 nuostatos.

 

6. Atsakomybė
6.1. Jei Užsakovas parduoda ar kitaip perleidžia Objektą, kuriame įrengta Įranga, trečiajam asmeniui, ir apie tai pagal šios Papildomos sąlygos Nr.1 punktą 5.5 iš anksto neinformuoja ar netinkamai informuoja Vykdytoją, jis, Vykdytojui pareikalavus, moka visos Įrangos vertės dydžio netesybas, kurių dydis yra nurodytas Sutarties specialiojoje dalyje.
6.2. Jei Užsakovas jam suteiktą naudotis Įrangą perkelia į kitą Objektą, pažeisdamas šios Papildomos sąlygos Nr.1 punkto 5.6 nuostatas, Vykdytojas, paaiškėjus tokioms aplinkybėms, pateikia Užsakovui rašytinį įspėjimą apie būtinumą pašalinti pažeidimą per protingą terminą, bet ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas. Tačiau, jei Užsakovas, gavęs tokį įspėjimą, per nurodytą terminą šios prievolės neįvykdė, Vykdytojas vienašališkai neteismine tvarka nutraukia Sutartį, raštu pranešdamas apie tai Užsakovui. Tokiu atveju laikoma, kad Sutartis yra nutraukiama dėl Užsakovo kaltės ir Užsakovas privalo nedelsdamas: (i) savo sąskaita grąžinti Įrangą Vykdytojui; (ii) sumokėti visą Įrangos vertę, nurodytą Sutarties specialiojoje dalyje, jei grąžinta Įranga neveikia (yra sugedusi); (iii) Vykdytojui pareikalavus, sumokėti Sutarties specialiojoje dalyje nurodytą baudą už minimalaus naudojimosi konkrečia elektroninės apsaugos paslauga termino pažeidimą; (iv) grąžinti Vykdytojui suteiktą Sutarties administravimo mokesčio nuolaidą, nurodytą Sutarties specialiojoje dalyje, jei tokia nuolaida Užsakovui buvo suteikta.
6.3. Jeigu Užsakovas nevykdo savo pareigos vykdyti bet kokias prievoles Vykdytojui (išskyrus Papildomos sąlygos Nr.1 punktuose 6.1-6.2 numatytas prievoles) ir Vykdytojas pateikė Užsakovui rašytinį įspėjimą apie būtinumą pašalinti pažeidimus ar įvykdyti tokią prievolę per protingą terminą, bet ne vėliau nei per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, tačiau Užsakovas, gavęs tokį įspėjimą, per nurodytą terminą šios prievolės neįvykdė ar pažeidimų nepašalino, Vykdytojas turi teisę šią Papildomą sąlygą Nr.1 vienašališkai neteismine tvarka atšaukti (nutraukti), raštu pranešdamas apie tai Užsakovui prieš 5 (penkias) kalendorines dienas. Tokiu atveju laikoma, kad ši Papildoma sąlyga Nr.1 yra atšaukiama (nutraukiama) dėl Užsakovo kaltės ir Užsakovas privalo nedelsdamas, Vykdytojo pasirinkimu ir nurodymu: arba (i) grąžinti Įrangą ir apmokėti visas Vykdytojo išlaidas, kurias sąlygojo pirmalaikis šios Papildomos sąlygos Nr.1 nutraukimas, taip pat kompensuoti Įrangos vertės sumažėjimą, arba (ii) sumokėti Įrangos vertę ir apmokėti visas Vykdytojo išlaidas, kurias sąlygojo pirmalaikis šios Papildomos sąlygos Nr.1 nutraukimas. Užsakovui taip pat nėra grąžinamas vienkartinis įjungimo/Sutarties administravimo mokestis ir tai laikoma minimaliais Vykdytojo nuostoliais (netesybomis).  
6.4. Vykdytojas neatsako už žalą, Užsakovo patirtą dėl Įrangos gedimo, jei gedimas nėra sąlygotas Vykdytojo kaltės.
6.5 Užsakovas visais atvejais yra atsakingas už jam perduotos Įrangos išsaugojimą visu Sutarties galiojimo laikotarpiu. Užsakovas privalo imtis visų priemonių, reikalingų Įrangos saugumui užtikrinti, ir atsako už bet kokį savo ar trečiųjų asmenų aplaidumą arba neveikimą, dėl kurio Įranga prarandama ar sugadinama.

 

7. Papildomos Elektroninės apsaugos paslaugų teikimo sąlygos galiojimas
7.1. Ši Papildoma sąlyga Nr.1 įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos.
7.2. Pasibaigus Sutarties galiojimo laikui ar Sutartį nutraukus anksčiau termino, Užsakovas privalo nedelsdamas grąžinti ar sudaryti sąlygas Vykdytojui netrukdomai atsiimti Įrangą (bei su įranga Vykdytojo perduotus daiktus), jeigu Vykdytojas ir Užsakovas nesutarė kitaip.
7.3. Įranga turi būti perduodama tokios būklės ir specifikacijos, kurios ji buvo suteikta, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą. Užsakovas, neįvykdęs šiame punkte numatytos prievolės, Vykdytojui pareikalavus, sumoka Vykdytojui visos Įrangos vertės dydžio netesybas (baudą), kurios dydis yra nurodytas Sutarties specialiojoje dalyje.
7.4. Ši Papildoma sąlyga Nr.1 gali būti nutraukta anksčiau termino neteismine tvarka pagal šios Papildomos sąlygos Nr.1 punkto 6.3 nuostatas, bei Užsakovo iniciatyva, jeigu (i) Vykdytojas nevykdo savo pareigų pagal šią Papildomą sąlygą Nr.1, (ii) Užsakovas pateikė Vykdytojui rašytinį įspėjimą apie būtinumą pašalinti pažeidimus ar įvykdyti tokią prievolę per protingą terminą, bet ne vėliau nei per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, (iii) Vykdytojas, gavęs tokį įspėjimą, per nurodytą terminą, šios prievolės neįvykdė ar pažeidimų nepašalino, ir (iv) Užsakovas apie Sutarties nutraukimą anksčiau termino pranešė Vykdytojui prieš 5 (penkias) darbo dienas. 
^