Asmens duomenų apsaugos gairĖs

VYKDYDAMI VEIKLĄ VADOVAUJAMĖS bENDRUOJU DUOMENŲ APSAUGOS REKLAMENTU BEI NACIONALINIAIS TEISĖS AKTAIS IR GERBIAME ASMENS TEISĘ Į DUOMENŲ APSAUGĄ:

  • laikome mums patikėtą informaciją paslaptyje ir užtikriname jos konfidencialumą;
  • sąžiningai skelbiame kokiems tikslams renkame ir naudojame asmeninius duomenis;
  • gautų duomenų nenaudojame jokiems tikslams, kurie pažeistų mūsų klientų ar kitų asmenų teises ir laisves;
  • griežtai laikomės asmens duomenų apsaugos taisyklių, rūpinamės, kad mūsų darbuotojai jas išmanytų ir tinkamai taikytų; 
  • tvarkydami duomenis pasitelkiame patikimus partnerius, kurie gerbia mūsų klientų interesus ir savo veikloje taiko analogiškus asmens duomenų apsaugos standartus;
  • atnaujiname informacines sistemas ir programinę įrangą, kad garantuotume mums patikėtos informacijos konfidencialumą ir nepažeidžiamumą;
  • iš klientų gautos informacijos neperduodame kitoms įmonėms, organizacijoms ar įstaigoms, nebent tai būtina kliento interesams užtikrinti ar to reikalauja teisės aktai;
  • nekaupiame duomenų, kurie nereikalingi iškeltiems tikslams pasiekti, informaciją apie sutartis ir jų vykdymą saugome dešimt metų joms pasibaigus;
  • gerbiame asmens teisę žinoti ir reikalauti, kad duomenys būtų tvarkomi atsakingai, į gautus prašymus dėl asmens duomenų tvarkymo atsakome per teisės aktų nustatytą laikotarpį: įprastai – per vieną mėnesį, į sudėtingus prašymus – per tris;
  • siekdami atitikti klientų lūkesčius mums patikėtų duomenų atžvilgiu, konsultuojamės ir bendarbiaujame su priežiūros institucijomis. 

Kilus klausimų dėl asmens duomenų apsaugos kreipkitės į „G4S Lietuva“ duomenų apsaugos pareigūną el. paštu dpo@lt.g4s.com.

^